Search

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları 4. Ünite - Öğretici Metinler

23 Kasım 2013 Cumartesi

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

IV.ÜNİTE
ÖĞRETİCİ METİNLER 

Tanım: Bilgi ve haber vermek,ikna etmek,kanıları değiştirmek,uyarmak,düşündürmek,yönlendirmek,tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlere denir.

Özellikleri:

 • Bu metinler ele aldığı konuya göre deneme,makale,fıkra gibi farklı isimler alır. 
 • Hepsi düzyazı şeklindedir ancak konuyu ele alış şekilleri farklıdır. 
 • Bu tür metinlerde okuyucuya verilmek istenen mesaj genellikle doğrudan aktarılır.Bu mesaja ana düşünce denir.
 • Öğretici metinlerde amaç bilgi vermek,öğretmek… olduğu için daha çok günlük dil kullanılır. 
 • Sanatsal anlatıma,mecaz anlamlı kelimelere fazla yer verilmez. 

GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİNLER  

Makale : 

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.

 • Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.  
 • Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. 
 • Gazete ve dergilerde yayımlanır.  

Deneme : 

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.

 • Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir.  
 • Samimi bir dil kullanılır.  
 • Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.  
 • Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.  

Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.

Fıkra : 

Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.

 • Gazete yazısıdır.
 • Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. 
 • Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.  

Sohbet (Söyleşi) :  

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir..

 • Herkesi ilgilendiren konular seçilir.  
 • Yazar, sorulu-cevaplı  cümlelerle karşısındakiyle  konuşuyormuş hissi verir.  
 • İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir.  

Eleştiri : 

Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz hem yapı yönünden açıklayan, başarılı ve   başarısız ya da değerli ve değersiz yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlaştırıp  belirten yazı türüdür.

 • Eleştiri objektif olmalıdır.  
 • Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.
 • Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirilere öznel eleştiri, kişisel duygularını katmadığı,objektif olduğu eleştirilere de nesnel eleştiri denir.

Röportaj : 

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya, eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına röportaj denir.

 • Röportaj, bir çeşit haberdir. Fakat, röportajda bilgiden başka, yazarın izlenimleri, düşünceleri, görüşleri de yer alır.  
 • Röportajı hazırlayan kişi, konuyu iyice öğrenmeli, yerinde ve gerekli incelemeleri yapmalı, gerekli belgeleri toplamalıdır.  
 • Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, röportaj, özellikle gazetecilerin uyguladığı bir türdür.  

KİŞİSEL HAYATI KONU ALAN METİNLER 

Hatıra (Anı) : 

Bir yazarın kendisini yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.

 • Geçmişteki olay üzerine yazılır.  
 • Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır.  
 • Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir. 
 • Anı yazarken önce konu tespit edilmeli; sonra ya günü gününe tutulan notlar ya da hafızada saklanan olaylar zinciri, plâna göre düzenlenmelidir. 

Günlük (Günce) : 

Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir.

 • Kısa yazılardır.  
 • Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.  
 • Yazarın hayatından izler taşır.  
 • İçten ve sevecendir.  
 • Divan edebiyatında Ruzname denir.  

Gezi Yazısı : 

Yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. * Gezi yazısında yazar daima, gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir.
Yazar gördüklerini, okuyucusunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar.Okur sanki o yerleri sanatçıyla gezer gibi olur.
Eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları denirdi.

Biyografi (Yaşam öyküsü) :  

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biyografi denir.

 • Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır. 
 • Açık, sade bir dil kullanılır. 
 • Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, "Tezkire" denirdi. 

Otobiyografi (Özyaşam öyküsü) : 

Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir.

 • Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder. 

Mektup : 

Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan özel yazılara mektup denir.

 • Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. 
 • Edebiyatımızda mektup türü, Tanzimat Edebiyatı döneminde gelişmeye başlar. 

Mektuplar, dört grupta sınıflanmaktadır:

 1. Özel Mektuplar 
 2. Edebî Mektuplar
 3. Resmî ve İş Mektupları 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Translate